Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา (ทั้งหมด)
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อ...
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:34:43
2
ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.1...
14 กันยายน 2561 เวลา 07:27:45
3
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6 ต.เซเป็ด...
10 กันยายน 2561 เวลา 04:42:02
4
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ตำบลเซเป็ด ม.3 บ้านโพธิ์เป็ด...
20 สิงหาคม 2561 เวลา 03:27:41
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้านโพธิ์เป็ด ม.3...
20 สิงหาคม 2561 เวลา 03:23:35
6
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านนาเดื่อ...
3 สิงหาคม 2561 เวลา 02:03:32
7
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 บ้านเสาธงใหญ่...
2 สิงหาคม 2561 เวลา 03:10:48
8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านนาเดื่อ...
9 กรกฎาคม 2561 เวลา 02:31:15
9
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ต.เซเป็ด อ.ตระการพื...
21 มิถุนายน 2561 เวลา 02:22:48
10
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.๔ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืช...
21 มิถุนายน 2561 เวลา 02:18:59
11
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม๒ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผ...
21 มิถุนายน 2561 เวลา 02:15:17
12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของ หมู่ที่ 3 ตำบลเซเป็ด อำ...
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:43:46
13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อดูน ต.เซเป็ด อ....
9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:07:55
14
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1-10 ต.เซเป็ด...
18 เมษายน 2561 เวลา 06:55:15
15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา...
2 เมษายน 2561 เวลา 04:46:26
16
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซเป็ด หมู่ที่ 2 ...
12 มีนาคม 2561 เวลา 07:48:21
17
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.10 บ้านจิกสูง...
16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04:17:03
18
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านทั่งมั่ง...
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:49:16
19
ประกาศ เรื่อง ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู...
7 ธันวาคม 2560 เวลา 08:36:06
20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ) หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ด้วย...
29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:18:10
21
ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:16:17
22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ่งมั่ง ม.9...
23 มีนาคม 2558 เวลา 11:53:29
23
ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั่ง ม.9...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:20:12
24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านม้วงธง ต.เซเป็ด อ.ตระการ...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:21:35
25
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเซเป็ด ต...
23 มีนาคม 2558 เวลา 11:10:21
26
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบล...
24 ตุลาคม 2557 เวลา 16:39:00
27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ประจำป...
7 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:59:07
28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:35:30
29
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดสระดอนสีนวน หมู่ท...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:31:48
30
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:30:15
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:20:42
32
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ ๓...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:17:48
33
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:16:19
34
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:14:53
35
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:12:47
36
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาด อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:10:14
37
ประกาศสอบราคาจ้างเมรุ หมู่ที่ ๖ อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07:56
38
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:26
39
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 9 ต.เซ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:57:44
40
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:29
41
การสอบราคาจ้างฉบับใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:34:50